Muharram 1442 AH 🏴

Eve 8th Muharram 1442 - Dr Hassan Kumaili (Urdu)
https://youtu.be/EyX2kygKJmc
Muharram 1442 AH 🏴